Vejbump udformning

Betegnelserne for tavler og kørebaneafmærkning refererer til bekendtgørelse om vejafmærkning. Når nyt vejbump etableres, skal der være overensstemmelse mellem den skiltede hastighed og udformningen af bumpet. Permanente vejbump skal . UDFORMNING AF GODKENDTE VEJBUMP.

Cirkelbump er bump, som er udformet som en del af en cylinderflade.

Bilag til viser udformningen for disse. Der er regler for både udformning , placering, . Krav til udformning af vejbump. Ifølge Trafikministeriets ”Bekendtgørelse om hastighedsdæmpende vejbump ”, bekendtgørelse nr. Hastighedsdæmpende vejbump skal være udformet således, . Gennemgang af reglerne om færdselsregulering på private fællesveje – specielt med hensyn til vejbump.

I oplyser, at vejbumpene er. Vi skal derfor ved dette .

Denne håndbog omhandler grundlaget for udformning af trafikarealerne både by og land. Funktionskrav til udformning af vejbump. Alle vejbump skal opfylde funktionskravene beskrevet i bekendtgørelsen om hastighedsdæmpende vejbump. Hvis I ønsker at trafikanterne nedsætter farten på vejene i jeres område, kan I søge om tilladelse til at lave vejbump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vejdirektoratets katalog om typegodkendte vejbump.

Det skyldes, at der i sådant et trug, som et negativt vejbump vil blive, vil samle sig alverdens skidt og møg udover, at der skal laves et afvandingssystem til bortledning af regnvand. En konstant renholdelse og bortledning af vand vil fordyre anlæg og drift af en sådan udformning. Med hensyn til det aktuelle . Det er vigtigt at inddrage alle berørte interessenter i et vejprojekt.

Tunge faste genstande på vejareal, betonrør, plantekummer, og lignen- de kan medføre en øget sikkerhedsrisiko for trafikanter og derfor anbe- faler vi dem ikke. Samtidig ophæves cirkulære nr. Byernes trafikarealer, Kataloget over typegodkendte bump og selve bekendtgørelsen om vejbump.

Eksisterende vejbump på veje, hvor der ikke kører bus i rute skal bringes i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse inden den 1. Det samme gælder for eksisterende . I projektet – der har kørt over en årrække – er udviklet og afprøvet et nyt bumpdesign – det såkaldt modificerede sinusbump. Det viser sig, at ubehaget ved bumppassage kan doseres meget præcist med bump med en geometri, der tangerer vejens længdeprofil. Endvidere synes støj og vibrationer ved disse .

Odense Kommune prioriterer at trafiksikre skoleveje og veje med mange ulykker, når kommunen selv skal betale, men ser intet problem i, at lokale beboere financierer et vejbump. Hvis politi og vejmyndigheder kan acceptere det, og vi kontrollerer vejbumpets udformning , så er det i orden, siger Thomas . Begge tilladelser skal foreligge, før projektet må udføres. Kommunen skal godkende projektets udformning og desuden skal politiets samtykke være indhentet af kommunen.

Vi opfordrer til, at grundejernes tilladelse indhentes, før I søger kommunens. På den måde kan grundejernes respons indarbejdes i projektet og vi kan . Ved valg af vejstrækninger er der ud over bumpets udformning lagt vægt på, at afstanden mellem bumpene ikke er så stor, at disse fremstår som . I katalogets kapitel til redegøres kort for bump og for kravene til deres udformning.