Udtørring af beton

Formålet var at opnå øget kendskab til de parametre, der betyder noget for betons udtørring og derigennem foreslå mere energieffektive metoder. Deltagere i arbejdsgruppen repræsenterede betonbranchen bredt: Claus V. Nielsen, Teknologisk Institut, Beton. Ny viden om miljørigtigt byggeri – 5. God planlægning er derfor nødvendig for at beskytte betonen mod udtørring.

Udtørringsbeskyttelse af beton.

Afrapportering af udtørringsforsøg. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. For at bidrage til en realistisk planlægning af byggeprocessen har BYG-ERFA udviklet et visualiseringsværktøj, der giver et forenklet bud på udtørringstiden for ofte anvendte byggematerialer – fx træ, beton , tegl, porebeton og letklinkerbeton – hvis udtørringen sker til henholdsvis den ene eller begge sider af en konstruktion. Skimmelvækst på pladebeklædning efter oversvømmelse.

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning eller bygningsdel har . Under produktion af beton tilsættes cement, vand og tilslag. Om nødvendigt må der ske udtørring ved moderat anvendelse af affugtere. Trægulve stiller særligt store krav til de fugttekniske forhold på byggepladsen.

Træs dimensioner afhænger af fugtindholdet i træet, som igen afhænger af omgivelsernes relative . Fugt i beton måles altid af maleren som overfladefugt ved elektronisk måling. Denne måling foretages som stikprøvekontrol med stk. De fleste byggematerialer svinder under udtørring og risikerer derfor at slå revner.

De nye Korvent tørrepaneler kan benyttes til udtørring af fugtige vægge i murværk og beton samt gulve og etageadskillelser i tegl og beton. Strømforbrug ved en almindelig affugter ligger op til kWh i døgnet. Selvudtørrende beton kan være en rigtig god idé, hvis energiforbruget til udtørring skal mindskes eller byggeprocessen skal gøres hurtigere. Alligevel kan det ofte betale sig, fordi energiomkostningerne falder markant.

Derfor påvirkes selvudtørrende beton mindre af nedbør i byggeperioden, idet be- tonens store tæthed gør den vanskelig at opfugte. Effektivt redskab til forebyggelse af fugtskader. Mindre risiko for problemer med skimmelsvamp. Sparet energiforbrug til forceret udtørring.

Fugtmåling i beton ved måling af relativ luftfugtighed i borehuller. Borehullet renses grundigt for støv, siderne i borehullet isoleres for fugt gennemtrængning indtil en dybde af ca x betonpladens. For betondæk med ensidig udtørring , terrændæk o. Beskyttelse mod udtørring kan ske . Det er derfor MEGET VIGTIGT at beskytte betonen mod udtørring umid- delbart efter udlægning.

Konsekvensen af en udtørring vil være manglende hydratisering og dermed manglende styrke og tæthed. Vurdering af vandtab fra betonkonstruktioner. Til vurdering af fordampnlngen fra frisk beton (typisk 0-modenhedstirner)I er der . Eventuelle huller udfyldes og der trækkes af igen. De rør som benyttes til afretningen flyttes med og rillerne som bliver efterladt af rørene efterfyldes.

Efter at der er fyldt beton på hele gulvet og det hele er afrettet skal betongulvet beskyttes mod udtørring. Overfladebehandling med eller uden revneoverbyggende egenskaber. Princip 2: Beskyttelse mod fugt.

Reducering af skadelige reaktioner ved udtørring af beton samt forebyggelse af fugtoptagning. Skadelige reaktioner omfatter alkali-kiselreaktioner og sulfat angreb m. Afprøvning af metoden har vist, at me- toden med fordel kan bruges til udtørring af beton , tegl og lignende materia- ler, der kan tåle .