Støjkort københavn

Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv. Støj fra motorveje generer mere end støj fra byveje. Se hvilke områder der er udsat for trafikstøj. Der er støj overalt i det moderne samfund.

Selvom vi måske vænner os til støjen, så er det langt fra problemløst at leve med støj.

Det menes at 2til 5danskere hvert år dør pga. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om forskellige former for trafikstøj. Støjkort over metrobyggeriets byggepladser.

Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af det tilladte støjniveau for aften- og natarbejde på Cityringens byggepladser, målt på ejendommens facade. Det tilladte støjniveau fremgår af støjudbredelseskort, der udarbejdes af . B er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for acceptabel vejstøj ved boliger, og kortet viser derfor ikke lavere støjværdier end dB . Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Da handlingsplanen omhandler støj fra vejtrafik, benæv- nes den ”Handlingsplan for vejstøj”. Kommunens mål for vejstøj. Målene er anført nedenfor. Københavnerne skal kunne sove i fred for . Zoom ind på kortet og find din vej.

Du kan også se, hvor meget støj , . Havnen og dens virksomheder rummer mange støjkilder. Skibenes motorer og udstyr. Gods, der losses og lastes. Trafik til og fra havnen. Ventilatorer og køleanlæg.

Anlægsarbejder og reparationer. Støjen vidner om aktivitet og er derfor . Formålet med kortlægningen af den eksterne støj , og efterfølgende udarbejdelsen af en støjhandlingsplan er at skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener som støj kan have på mennesker. Udarbejdelsen af en støjhandlingsplan vil give et overblik over,.

Der findes ingen opgørelser over antallet af boliger, der er støjbelastede på grund af virksomhedsstøj, men det skønnes at være nogle få tusinde.

Ingen boliger er ifølge officielle opgørelser støjbelastede på grund af støj fra vindmøller. Men larmer de mere, end lufthavnen garanterer i sine fornemme støj – og miljøvisioner? Dermed kan beboere, der bor eksempelvis vest for Kongelundsvejen ved . TVNyhederne kører en serie om støj i boligområder.

Støjcertificering Internationalt reguleres flyenes støjemissioner af ICAO. I ICAO er der vedtaget maximale støjgrænser, som . Dette afsnit giver en beskrivelse af det større samlede byområde, samt de støjkilder, der er udarbejdet støjhandlingsplan for.