Støjkort danmark

Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv. Der findes grænseværdier for de fleste kilder til støj. De største kommuner skal udarbejde støjhandlingsplaner. Se hvilke områder der er udsat for trafikstøj.

Der er støj overalt i det moderne samfund.

Selvom vi måske vænner os til støjen, så er det langt fra problemløst at leve med støj. Det menes at 2til 5danskere hvert år dør pga. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om forskellige former for trafikstøj.

Undersøgelsen viser også, at motorveje giver mere støj end byveje. Vejdirektoratet, som har ansvar for statens veje. Støjen kan blandt andet give hjertekarsygdomme, diabetes, stress og søvnproblemer.

Støj opfattes forskelligt af forskellige mennesker i forskellige situationer. Nogle kan opleve musik som støj , mens andre er tilfredse, næsten uanset hvor højt der spilles.

Derimod vil de fleste mennesker opleve lyde, der stammer fra vejtrafik, som støj. B langs motorveje i Danmark ). Miljøstyrelsen har i Danmark fastsat . Høje hyl fra ambulancesirener, buldren fra skraldebiler eller konstante svisj-svisj-lyde fra passerende biler. Det er hverdagslyde for mange danskere, der bor ud til trafikerede veje. Den enerverende støj har en række alvorlige følgevirkninger såsom stress, . Støj fra trafik, industri og musik kan være til stor gene. En støjkortlæ gning af væ sentlige kilder til den eksterne støj.

Det vil sige støj fra fly-, tog- og vejtrafik, fra større virksomheder samt fra støjende fritidsanlæ g. En støjhandlingsplan, der beskriver metoder til reduktion af støjbelastningen opholdsområder som f. I Danmark er ovenstående . Få indblik i, hvordan støjen bliver hos dig. Men da denne støj udgør mindre end to procent af den samlede trafikstøj i Danmark , har vi i denne hvidbog valgt at fokusere på støjen fra vores veje og mulighederne for at gøre noget ved dette støjproblem. Når vi efterfølgende bruger termen ”trafikstøj” referer. Temaet omhandler kun støj i landzone.

Uddybning af retningslinjer.

Lovgrundlag Et af planlovens formål er forebyggelse af støjgener. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer, der sikrer, at støjbelastede arealer i landzone ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I henhold til EU direktiv samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelse er Gentofte Kommune – i sin rolle som én af hovedstadskommunerne – forpligtet til at kortlægge ekstern støj og udarbejde en støjhandleplan.

Som alle andre maskiner frembringer vindmøller en vis mængde støj. Støjen opstår ved susen omkring vingerne og som maskinstøj fra gear og generator. Støjen kan begrænses ved at lydisolere maskinhuset og opbygge vindmøllens komponenter . Det er langt over den anbefalede støjgrænse, og ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan støj i dette omfang føre til en lang række lidelser.

Støj påvirker de familier, der bor i husene tæt på jernbanen. Vi kan se det på boligpriserne: Huse, der ligger klods op af jernbane eller motorvej, er noget mindre værd end dem, der ligger bare nogle veje længere væk fra støjkilden”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.