Støj motorvej afstand

Støj fra motorveje generer mere end støj fra byveje. Det er set andre steder i Jylland hvor de har fået motorvejen. Vænner man sig til trafikstøj? Svarene er blevet koblet til oplysninger.

Støjbelastningen fra en vej angives i decibel (dB) med den fælleseuropæiske målestok for støj , Lden. Generende støj fra trafik og virksomheder kan bekæmpes med støjskærme, og selve huset kan tætnes med lydisolerende vinduer.

Hvilken støj generer mest? Er der grænser for, hvor. S-banen betyder det, at et stigende antal boliger er påvirket af støj. Køge Bugt kommunerne har i følge de seneste målinger følgende antal boliger, der . Forskellige overflader vil forstærke eller dæmpe lyden, og over stor afstand vil lyden forsvinde. Støjen påvirker de fleste af os.

Han fremhæver dog samtidig i den forbindelse, at der generelt er mindre støj ved danske boligområder end tidligere:. Realiteterne var desværre anderledes, da motorvejen var åbnet. Vi havde bosat os 7meter fra motorvejen , hvor de fremlagte støjkortet viste nul støj , men kan på trods af denne afstand stadig høre motorvejen inde i huset med alle døre og vinduer lukket, og vi er på ingen måde de hårdest ramte.

Der er gode nyheder til nogle af de borgere, der ser Silkeborgmotorvejen som forstyrrende baggrundsstøj frem for en pendlers paradis. Vejdirektoratet vil nu lave tiltag, der skal dæmpe støjen i udvalgte områder. Når Claus Øster-Jørgensen slår dørene op til sin terrasse, er det som oftest med tydelig motorvejsstøj til følge. Han bor 4meter fra motorvejen , og han var egentlig blevet lovet, at diverse nedgravninger og anordninger ville gøre, at han ikke ville opleve mere støj , end han oplevede fra landevejen. Tusindvis af biler blæser hver dag af sted på motorvej E- og der er kun blevet flere af dem.

Læs også Borgere er stadig utilfredse med støj fra motorvej. Der er ofte mere trafik og mere støj i myldretiden, lastbiler støjer mere end personbiler og på lidt større afstand fra vejen kan vindretningen. Bor man lidt væk fra en motorvej har støjen en tendens til at flyde sammen til en. Køge Nord er beliggende tæt på jernbane og Køge Bugt Motorvejen og er derfor væsentligt støjudsat. Af beregninger fremgår det, at støjbelastningen for de østlige boliger ligger over Lden dB,.

Volden skal dog være 8-9m høj for at dæmpe på samme måde på grund af voldens større afstand til motorvejen. Der er opsat støjværn og støjvolde ved flere motorveje. Men det har ikke haft nogen virkning på antallet af støjforpestede boliger. Fx kan man med de nugældende regler kun forvente ekspropriering af sin ejendom, hvis boligen ligger inden for 1meters afstand af motorvejen på trods af, at støjen. Ved en ekspropriation kan samfundet vælge at sælge ejendommen til anden side med klausul omkring støj og dermed selv tage tabet.

Boligområder og andre støjfølsom anvendelse skal planlægges, så der er tilstrækkelig afstand mellem den støjfølsomme anvendelse og nye vejstrækninger, med . I det omfang, ulemperne overstiger denne grænse, skal der ydes erstatning. Sådan er reglerne fremover.

I den forbindelse skal det bemærkes, at trafikintensiteten på motorvejen i den . Grundlovens § fastlægger den overord- nede ramme for ekspropriationserstatning, kravet om fuldstændig erstatning. Herud- over nævner vejlovens § 5 at erstatningen skal fastsættes efter lovgivningens alminde- lige regler. Erstatningsfastsættelsen bygger således på gældende .