Støj fra nabo virksomhed

Det kan være meget generende at bo nabo til en produktionsvirksomhe som har et højt støjniveau. Derfor har vi set lidt nærmere på reglerne på området, der er nemlig en ganske glimrende lovgivning, som hjælper borgerne i mange tilfælde. Tider på dagen påvirker . Støjen opleves som særlig generende, når man ikke har mulighed for at gøre noget ved den.

Som regel vil man henvende sig til den virksomhed , det anlæg eller den nabo , som støjen kommer fra, og fortælle at man er generet af deres støj.

Hvis man kan aftale sig til, at støjen . Som nabo skal du også være opmærksom på, at selvom en virksomhed eller din nabo ikke har støjgrænser, så er de selvfølgelig ikke interesseret i at genere deres omgivelser. Derfor er det altid en god ide, at du selv tager kontakt til dem, før du henvender dig til kommunen, hvis du er generet af støj. Men nu kan beboerne efter en årelang kamp og utallige klager se frem til mindre støj fremover.

En støjmåling hos virksomheden Nordisk Perlite, som er foretaget på . Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer. Hvor går grænsen for, hvad man skal tåle, når man er nabo til en virksomhed eller et anlægsarbejde, før det udløser krav på erstatning? I nogle sager om lugt-, støj – eller støvgener kan kommune, politi eller andre give nogle retningslinjer eller gribe ind via lovgivningen.

Se fordeling af opgaver mellem kommune, politi og andre. Det gælder uanset, om din nabo er en privat person eller en virksomhed. Her finder du klagemulighed vedrørende miljøforhold . Hvis en virksomhed som ikke har en miljøgodkendelse giver anledning til gener i form at støj , vil kommunen på baggrund af en klage foretage en.

Beboer som føler sig genert af deres nabo , anbefales at klage til en eventuel udlejer eller til boligforeningen eller grundejerforening hvis der er sådanne. Miljøforhold som røg, affald og lugt kan genere både omgivelser og naboer. Er generne væsentlige kan kommunen som en sidste udvej gribe ind. Miljøstyrelsen har anbefalet støjgrænser for mange forskellige typer støjkilder: Virksomheder , skydebaner, motorsportsbaner, vejtrafik, togtrafik, vindmøller m. Hvad skal jeg gøre hvis jeg er generet af støj ? Du kan i første omgang forsøge at kontakte den virksomhed eller den nabo , som støjer, og gøre opmærksom på . Du kan klage over miljøgener fra ikke-erhvervsmæssigt dyrehol lugt, støj , røg m. Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed , du mener, har forårsaget problemet.

I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke . Hvis du bliver generet af støj , lugt eller røg fra virksomheder eller naboer, kan Albertslund Kommune måske gribe ind. Kommunen kan gribe, hvis vi vurderer, at genen er væsentlig, f. Det er områdets status som enten boligområde, kombineret bolig og erhverv eller åbent land m. I sagen om EC Maskinfabrik handlede det også og især om, hvor målinger af støj fra virksomheden skulle foretages.

Støjmålinger Klagerne fra naboen har flere gange resulteret i, . På denne side kan du læse om, hvad der betegnes som støj , og hvordan støj håndteres af myndigheder og virksomheder. Alle projekter skal anmeldes til Miljøafdelingen mindst uger i forvejen. Ved afledning af byggegrubevand og grundvand skal du søge tilladelse hos Miljøafdelingen mindst uger i forvejen.

Hvis du er generet af støj fra en virksomhed eller andre støjende aktiviteter er det bedste at indgå en dialog med den der forårsager problemet.