Småhusreglementet sommerhus

Sommerhuse , annekser og tilbygninger. Før du bygger et nyt sommerhus , anneks eller bygger til, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse til bygogmiljoe. Hvad skal du vide, før du bygger et sommerhus ? Der er mange love, du skal overholde.

Sker der ved tilbygning, ombygning eller an- dre forandringer af et hus en op- deling i flere boliger, skal bestem- melserne i bygningsreglement af l. Campinghytter, opstillet på campingpladser, der er tilladt i henhold tillov om sommerhuse.

I så fald gælder lokalplanen eller byplanved- tægten. Foruden de generelle eller . Bygningsreglement for småhuse er trods sit lidt ydmyge navn et digert værk, som fastsætter regler for opførelse af adskillige typer bygninger. Lige fra carporte til sommerhuse og enfamiliehuse til beboelse.

De afsnit af bygningsreglementet, der er relevant for os beboere i almennyttig boligbyggeri, er afsnit . Krav til sommerhuse og tilbygning til sommerhuse i bygningsreglementet kan overholdes ved at opfylde én af følgende to krav, som er beskrevet på denne side. Skal du bygge udhus, garage, carport eller anden tilbygning? Læs om dine forskellige muligheder alt afhængig af størrelsen på dit byggeri.

For sommerhuse er den normalt på procent.

Dog er det kun det antal mi småbygninger mv. Det gælder dog kun: Småbygninger der opføres i forbindelse med et enfamiliehus, sommerhus eller dobbelthus (lodret lejlighedsskel). Kommunen får derved mulighed for at forlange sagen behandlet som byggesag, hvis den ikke er omfattet af småhusreglementet. Bebyggelsesprocenten ligger på pct. Planlovens § og § giver dog i særlige tilfælde mulighed for at benytte et sommerhus til helårsbolig.

Indhent nærmere oplysninger i kommunens . Husene leveres isoleret efter småhusreglementet for sommerhuse. En udestue kræver byggetilladelse og skal placeres mindst meter fra skel. Nynorm nemt og enkelt få designet netop . Ved sommerhuse dog mindst meter fra skel. Eksisterende stuehuse og eksisterende boliger i landzone kan uden . Garager-carporte-og-smaabygning. Læs retningslinjerne for opførelse af småbygninger i Aarhus Kommune.

By- og Boligministeriet har endvidere . Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommerhuse. Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt. BR-S 9 kaldet småhusreglementet , omfatter enfamiliehuse og rækkehuse med tilhørende gara- ger, carporte og andre udhusbyggerier.

Til nogle af småhusreglementets bestemmelser er knyttet.

Den maksimale højde på et sommerhus er normalt m og for huset ydervægge.