Rottesikring af bygninger

Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Hovedregler om rottesikring af bygninger i byzone. Ydermure og sokler skal være intakte og uden. Rottesikring af bygninger.

Vejledning om rottesikring af bygninger.

Derudover stilles der krav om, at i særligt rotteplagede områder skal indtrængen i og under bygninger forhindres ved hjælp af specielle sikringer. Voksne rotter kan kravle gennem åbninger og sprækker , hvis diameter er ca. Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der foretages en virkelig rationel udryddelse, hvor rotter findes. Desuden findes der regler for rottesikring og for renholdelse af bygninger.

Et vindue skal altid have hele glas eller være forsynet med galvaniseret trådvæv med en maskevidde på højst 20 . Brug af meget giftige rottebekæmpelsesmidler, herunder bl. Kurset afsluttes med en prøve (efter ”multiple-choice- meto- den”) af ca. VA Godkendt rottesikring eller rottespærre.

En rottesikring sikrer effektivt indtrængning af rotter fra kloakken. Er kloakrørene defekte, kan rotterne finde vej ud i jorden og bygge rede og undergrave bygninger o. Under sådanne forhold formerer rotterne sig med stor . I Orbicon er vi eksperter i vores arbejde. Rolf Bekker Ravnskov er kloakmester og specialist i skadedyrsbekæmpelse og har viden og erfaring. ALLE huse skal være rottesikret.

Dette gælder både dag- og kolonihavehuse samt udhuse m. Hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter , skal du først og fremmest anmelde det til din kommune, normalt teknisk forvaltning. Du skal ligeledes sørge for, at dine bygninger er rottesikrede. Grundlæggende drejer problemet med rotter sig dels om sikring af boliger og andre bygninger i byområder, dels om sikring af landejendomme, herunder også stalde og andre områder med husdyr. Som udgangspunkt er sikring af kloak og brønd et første vigtigt skridt, og vi fører i vores sortiment en god og effektiv anordning . En aftale mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende. Med de krav der er til tætheden og isoleringen af nye huse og bygninger i dag, er det meget relevant at rottesikre sit nye hus.

Hvis en rotte har ødelagt isoleringen og dampspærren, bliver et hus mærkbart dyrere at varme op. Og skal isoleringen laves igen, koster det mange penge, forklarer Mikael Skov. Anlægsgartner Gottlieb tilbyder rottesikring til private og erhverv i København og omegn.

Som en konsekvens af ovennævnte lovkrav, skal kloakmesteren ved udførelse af nye afløbsinstallationer være opmærksom på, at bygninger sikres mod rotters indtrængen. Derfor er det vigtigt at sikre sig . Hvis der ikke sker en udbedring af fejl og mangler jf. Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og andre dyrestalde kan kræves rottesikret på samme. Kommunale bygninger og arealer.

Bedre rottesikring af kommunale bygninger. Forebyggelse på kommunale arealer. Samarbejde med boligområder og grundejerforeninger om forebyggelse og bekæmpelse. Hovedparten af målene fra handlingsplanen er blevet opfyldt. Nogle mål arbejdes der fortsat på . Trine Vig peger på, at rottesikring af bygninger kan hjælpe med at holde dem ude.

Man kan også minimere bestanden ved at begrænse deres mulighed for at få van mad og skjulesteder tæt på bygninger. Endelig vil det lægge en dæmper på rotterne, hvis man holder rent omkring bygninger og fjerner . Denne viden skal omfatte kendskab til rottesikring af bygninger og afløbssy- stemer og anvendelse af bekæmpelsesmidler. Personer, der har fået ansættelse i en virksomhe som beskæftiger autoriserede personer, kan under en autoriseret persons instruktion og på dennes ansvar arbejde med bekæmpelse af rotter.