Politivedtægten høj musik

Men er det ok at spille høj musik i haven? Hvor meget må din nabo støje i haven? Samtidig erstatter den også den strafsanktionerende regulering, som hidtil har været i politivedtægterne.

Den nye bekendtgørelse gælder i alle landets politikredse. Hvis særlige lokale forhold i en politikreds tilsiger det, kan der laves ”lokale” regler om særlige forhold.

Musik er dog en undtagelse. Hvis din nabo derimod spiller for høj musik i have, så kan det blive straffet med bøde, hvis musikken er til væsentlig . Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer. Det er en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, når man spiller så høj musik , at det generer andre, siger han.

Den søndag der havde jeg kun spillet én sang og det var Miss Mukuba Raindance og så kom han og brokkede sig. Justitsministeren kan for hver af landets politikredse fastsætte en politivedtægt , hvis særlige lokale forhold tilsiger det, jf. Hvor ikke andet fremgår, finder .

Der kan ikke ved de i stk. Tjah, hvis det så bare er høj . Enten fra levende orkestre, jukeboxe eller fra musikanlæg. Andre typiske støjkilder kan være gæsternes høj – røstede tale, råb og sang, skramlen med. Gennem politivedtægten kan det forbydes at afspille musik i fri luft eller for åbne vinduer og døre, . Er det naboen, der generer med høj musik eller anden støjende adfær kan kommunen ikke gribe ind. Bor du til leje, kan du i stedet kontakte din udlejer eller dit boligselskab.

Mange boligselskaber og -foreninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. Ballerup Kommune kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støjgener – hvis støjen overskrider de gældende grænser. Politiet har kun mulighed for at gribe . Foreløbig har I på strategiske steder i Kildeparken støbt højtalere ne der spiller høj musik i døgndrift.

Er det den slags, der skal give dem mulighed for at præge eget liv,. Et alternativ til at betjentene går rundt og vækker dem og sigter dem for brud på politivedtægten. Klassisk musik er et kærligt skub i den rigtige retning.

Du bør opføre dig ordentligt, tage hensyn til andre og ikke spille for højt musik.

Ved overtrædelse af sundhedsvedtægten eller politivedtægtens bestemmelser, må beboerne selv stå til ansvar og holde selskabet. Husk at der er noget der hedder. Efter politivedtægten kan politiet forbyde høj musik eller lignende, når benyttelsen . Den 56-årige herre kan nu imødese en bøde for overtrædelse af politivedtægten , og en dommer blev i går præsenteret for cd-anlægget, som muligvis aldrig vender tilbage til Rudkøbing. Kommunen kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg – og lugtgener.

Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses. Få gode råd: Nabostøj (borger.dk) Info om støjgrænser mv.

Overtræder du politivedtægtens regler om høj musik , støj i øvrigt, vold og trusler, står du naturligvis til ansvar overfor myndighederne, og risikerer endvidere at. Svendborg Andels-Boligforening opsiger din lejekontrakt. Tilladelse til opsætning af parabol, opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskiner.

Da betjentene ringede på ved 00.