Miljøstyrelsen støj

Der findes grænseværdier for de fleste kilder til støj. Trafikstøj reguleres af kommuner, Vejdirektoratet, Banedanmark m. De største kommuner skal udarbejde støjhandlingsplaner. Ligger husdyrbruget i nærheden af byzone eller sommerhusområde samt område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, bør der stilles skærpede støjkrav, jf.

Miljøstyrelsens vejledning nr.

Ekstern støj fra virksomheder. Ved vurdering af støjgener bør det vurderes, om det er relevante at stille krav . Denne vejledning viser, hvordan vejtrafikstøj kan forebygges og reduceres bl. Den giver mere nuancerede anvisninger til brug for sagsbehandlingen, både for nye motorsportsbaner og for eksisterende.

De nye vejledende grænseværdier afhænger af, hvor mange dage, der køres, således at baner . Vejledningen omfatter primært en vurdering af, i hvilken afstand fra jernbaner ny bebyggelse bør opføres for at undgå, at støj og vibrationer fra togtrafikken medfører ulemper for beboerne. Vejledningnens anvisninger kan desuden finde anvendelse i de tilfælde, hvor myndighederne med hjemmel i .

Støj er et væsentligt problem ved bygge- og anlægsarbejder, især i byer, hvor folk bor tæt. Ved større anlægsarbejder i døgndrift kan de mest støjbelastede familier genhuses. Der er udviklet støjsvage . Og du finder de strategier, planer og miljøregler som regulerer hvordan industrier, landbrug og skovbrug må – og ikke må – påvirke vores miljø, natur og landskab.

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Men en lige så vigtig funktion er, . Som noget nyt tager den nye vej- ledning de eksisterende støjproblemer og støj fra nye veje op. Opstiller skal anmelde, hvis en vindmølle skal opstilles eller ændres (så den støjer mere).

Påvise, at støjgrænserne kan overholdes af den samlede støj fra alle vindmøller (i området). De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Forskellige typer af støj. Fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende må man undersøge dem hver for sig.

Kort der viser støj og trafikstøj. Det menes at 2til 5danskere hvert år dør på grund af støj. Kortet viser hvilke områder der er udsatte for trafikstøj.

Støj fra veje, jernbaner, udvalgte virksomheder og større lufthavne (målt i m højde).

Områdetype (faktisk anvendelse). Kommune den mest støjplagede i landet målt pr. Erhvervs- og industriområder.