Hvornår skal der være rækværk

Rækværk , der bruges som sikring mod nedstyrtning, skal – uanset om det er et systemrækværk eller et rækværk , der konstrueres på stedet – være tilstrækkeligt højt, have den fornødne styrke og være. Anvendes der stilladser, må stilladsdækket højst være placeret meter under tagkanten, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Taghældning under grader.

Udføres arbejdet under gode vind- og vejrforhold og på skridsikkert underlag, kan ovennævnte højde hæves til meter. Faldhøjden på og 0 . Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.

Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst m og over trappereposer mindst m. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. I bygningsreglementet er der regler for, hvordan værn og håndlister skal være , så de opfylder kravene for gelændere. Højden på værn og rækværk bør være mindst meter.

Ved fx altangange skal højden være mindst meter. Gelænderhøjde – hvad gælder for højden på et gelænder. Det er nemlig bygningens anvendelse, der bestemmer hvordan ens gelænder skal se ud. Oftest er formålet med et gelænder, at sikre personer på en betryggende måde.

Hvis stillads indgår som en fælles sikkerhedsforanstaltning, skal det være beskrevet i planen for sikkerhed og sundhed.

Opsætning, ændring og nedtagning af rullestilladser højere end meter må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse. Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte. Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes. Man skal sætte rækværk op langs tagets kant, hvis der arbejdes, eller man færdes på tage med en hældning på under 15°, og hvis tagkanten samtidig er mere end m. Bliver stilladset brugt som sikkerhed ved tagarbejde på hældningstage, skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en . Det skal derfor være muligt ud fra projektets angivelser at vælge korrekt stilladstype, f. Gangbroer og platforme skal have fodliste mindst 1mm høj. Rækværk kræves: Platforme og gangbroer placeret mere end 5mm over terræn eller andet plan, skal have rækværk med håndliste, knæliste og fodliste . Stilladsdæk, adgangsveje, gangbroer og lignende skal være forsynet med rækværk , jf.

Lovgivning og regler for rækværker. Der findes en række regler om forskellige typer værn og rækværk med håndlister og med varierende højdekrav. Alle steder på en bygning, hvor der er risiko for nedstyrtning af personer, skal der være værn med håndlister, som er nemme at gribe om og holde fast i. Alt dette er beskrevet i. Hjul skal være forsynet med en bremsemekanisme. Opnår stilladset en højde på over m, skal opstillingen ske under ledelse af en særlig sagkyndig person og ydermere skal de ansatte have gennemgået den særlige uddannelse for stilladser. Note: Ved køb af stilladser på Stigefabrikken.

Køre- og gangveje skal være planlagt og opbygget, så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem. Byggepladsveje skal udføres på en sådan måde, at de kan fungere hele året rundt – uanset hvornår.

Rullestilladser skal være sikret mod at vælte, og stilladshjul skal kunne bremses og være sikret mod at falde ud. Det anbefales, at smalle stilladser mon- teres med støtteben. Stilladser skal forsynes med rækværk bestående af hånd-, knæ- og fodlister ved højder fra ca.

Ved særlig fare for nedstyrtning eller . De talte om, hvornår medarbejderne sidst . Gelænder og fodspark skal benyttes fra stå- højde på meter – gelænder består af en håndliste i m højde samt en knæliste i m højde. Der skal være minimum cm. Op til meter afstand kan træ benyttes som rækværk – ved afstand op til meter skal stålrækværk benyttes.

Højt at flyve dybt at falde, som man siger. Når du arbejder med stilladser er det vigtigt du har helt styr på hvordan man færdes sikkert i højden.