Husholdningssprit sikkerhedsdatablad

Græspletter fjernes med en blanding af del Sprit , del 3-db Salmiakspiritus og dele lunkenvand. Hvide varmepletter på lakeret bord. Sprit påføres pletten (evt Tilsat mørtel balje mørtel, (ca. liter) tilsættes. Husholdningssprit , hvorved frysepunktet reduceres til -5°C.

Nødtelefon: Ring til Leverandøren. Ansvarlig for sikkerhedsdatablad.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der . Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: Fare. Meget brandfarlig væske og damp (H225). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Handelsnavn: Denatureret Sprit. Anvendelse: Til rengøring og desinficering. IPA- sprit Desinfektion.

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. PUNKT 1: Identifikation af . Kan anvendes til både polering og pletfjerning. Fjerner pletter fra kuglepen, spritpen og græs Polering af vinduer og spejle med godt slutresultat Affedtende egenskaber. REACH registreringsnummer. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr.

Erstatter den: Mådevej 80. Læs mere om kvalitet og varesikkerhed i Coops egne mærker. Navn på etiket (dokumenttitel). KRUSAN Chlorhexidin Sprit. Brandfarlig væske og damp.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Blandinger: Flere rene stoffer.

Ny klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablad senest 1. Få overblik over de rene stoffer: Værkstedet, laboratoriet. Dette sikkerhedsdatablad er oprettet med Eco Publisher (EcoOnline). Substansnavn: Methyleret sprit (med methanol denatureret ethanol, min. ).

Ikke meddelt langs forsyningskæden.