Brandtætning af rør

Gennemføringer for installationer i. Denne løsning dækker rør af stål, støbejern, kobber og komposit, der føres gennem borede huller i lette vægge, tunge vægge og tunge etageadskillelser. For gennemføring af plastrør gælder lidt. Produkter_branntetting_stor.

Rigtig brandtætning forhindrer at spredning af brand og røg, tager liv og skader ejendom.

I Danmark er der krav om, at kabler, rør , ventilationskanaler og andre gennemføringer, der passere gennem en brandcelle eller sektion ikke må forringe bygningsdelens . Udsparinger skal være rigtig dimensioneret i forhold til at gennemføringens størrense. Rør og kanaler skal monteres i centrum af udsparingen. Manglende eller utætte brandtætninger er ofte årsag til, at brande får et uacceptabelt og unødvendigt stort omfang, hvor tab af menneskeliv, produktionsanlæg eller maskiner kan være nogle af konsekvenserne.

I denne vejledning er samlet god praksis om valg, udførelse samt vedligeholdelse af brandtætninger til kabler, rør. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6. Forholdsregler inden for en brandcelle.

Solar gør det nu nemmere at lave brandtætninger , hvor det kan være svært at komme til. Vejledningen behandler brandtætning omkring rør m. Fyns Brandsikring arbejder med passiv brandsikring og brandtætning – certificeret personale. BR foreskriver at installationsgennemføringer skal brandtætnes.

Myndighederne stiller i dag store krav til . Kun behovet for køleisolering er stort, men man har ikke behov for opvarmning. Nye brandregler har skærpet interessen i byggeriet for passiv brandsikring, herun- der brandlukning af rør og kabelgennemføringer. Formålet med brandtætning er at oplede bygningerne i brandceller og brandsektioner, så branden har svære ved at brede sig og dermed nedsættes risikoen for skader. Det er vigtigt, at rør , kabler eller andre gennemføringer som passerer brandcellerne eller sektionerne, er tættet rigtigt, så de ikke forringer bygningens . Vi udfører professionel og kvalitetssikker brandtætning af blandt andet VVS- rør , branddøre, el-installationer og ventilationsrør. Kvalifuge ApS har stor ekspertise i forbindelse med brandtætning og -fuger i brandadskillende bygningsdele.

I henhold til brandtætning skal enhver fuge tætnes således, at brandfugerne har . Desværre er en brandtætningsentreprise, som udfører brandtætninger for alle fag , ikke så almindelig, som den bur de være. Ved større byggerier burde det faktisk være forbudt ved lov, at hvert fag sørger for brandtætning af egne gennemføringer ( rør , kanaler, føringsveje og kabler). Da det nu ikke forholder . Det kan endvidere give tvister om, hvem der er ansvarlig for gennemføringer, når flere benytter samme hul for gennemføring af rør , kanaler og kabler.

Endelig overses, forsætligt eller uagtsomt, mange huller som aldrig lukkes. De færreste konstateres under gennemgang ved afleveringen eller ibrugtagning. El-kabler, fritliggende, i bundter og i kabelbakker eller på stiger.

Største ledertværsnit for kabel: x 1mmP. Rør af kobber, stål og støbejern med .