Beregning af støj fra vindmøller

Jordoverfladens indflydelse på, hvordan støjen dæmpes under udbredelsen, er anderledes ved de helt lave frekvenser, så derfor bruges der andre korrektioner for terrænvirkningen ved beregning af lavfrekvent støj end ved beregning. For de undersøgte lande tegner der sig to overordnede metoder til dokumentation af støjen fra de opstillede vindmøller : 1). Beregning af støjbelastningen ved boliger baseret på vindmøllens kildestyrke . REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER.

Når man vil opstille eller ændre vindmøller, skal det anmeldes til kommunen.

Bindende grænseværdier for støj fra alle møller. Inden en vindmølle opstilles, beregnes støjen ved nabohuset for at være sikker på, at de lovmæssige støjkrav er overholdt. I beregningen af, hvor meget støj , der når . Opstilling eller ændring af vindmøller skal anmeldes.

Naboer til vindmøller må ikke udsættes for mere vindmøllestøj end grænseværdierne tillader. Baggrund om bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Metode for udendørs støj og indendørs lavfrekvent støj.

Metoderne er simple og afhænger kun af navhøjde, afstand og den specifikke vindmølles lydeffektniveau. Terrænvirkning, luftabsorption og huses . For prototypemøller skal der foreligge sådanne målinger og beregninger efter stk. Her defineres de grundl¾ggende begreber i relation til beregning af st¿j fra vindm¿ller. På en afstand af en rotordiameter (meter) fra en vindmølle , som udsender 1dB(A), vil lydniveauet normalt være ca. Det menneskelige øre (og hjernen) opfanger rene toner bedre end (tilfældig) hvid støj.

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller har været i offentlig høring fra den 3. Miljøstyrelsen arbejder på en vejledning om støj fra vindmøller , hvor der bl. Her på siden kan du finde rapporter og baggrundsviden om støj , skyggekast, lysmarkering og sundhed. Som kommune skal disse miljøpåvirkninger varetages i Miljøvurderingen og VVM´en. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er , om møllerne står på land eller til havs.

Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem . Kildestøj måles ved typecertificering og anvendes ved beregning af støjudbredelse ved projektcertificering. Der foreligger normalt kun beregnede værdier for lydeffektniveauet på vindmøller opstillet på .

Hvis målingerne viser, at der er overskridelser, er det muligt at programmere møllen så hastigheden nedsættes i de vindsituationer, som giver anledning til overskridelsen. Der vil altid kunne komme klager på trods af, at vindmøller overholder støjgrænserne. LNtK kræver en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (tit kaldet Støjbekendtgørelsen) Det gør vi bl. Støjgrænserne kun er defineret ved.

Ved kontrol af møllen måles kildestøjen ved møllen efterfulgt af en beregning ( ikke måling) af støjen hos naboen. Kontrollen og tidspunktet pålægges . Måling og beregning af aerodynamisk støj samt optimering af vingetipper på vindmøller.